ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги

Ця Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних та юридичних осіб (надалі – Благодійник) – відвідувачам сайту i-dolab.com в мережі Інтернет: https://i-dolab.com (надалі – Сайт), і є офіційною та публічною пропозицією Громадської організації «Я-ДІЮ», код ЄДРПОУ 42837095, зареєстрованої за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13, офіс 4, в особі Голови Організації Данилюк Ольги Володимирівни, який діє на підставі Статуту (надалі — Організація), укласти договір про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги (надалі- Договір), на зазначених нижче умовах.

Метою договору є суспільно корисна мета, яка полягає у сприянні розвитку української культури та її просуванню на міжнародному рівні.1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги, звернена на забезпечення гастрольного туру до Нью-Йорка соціального проєкту від ГО "Я-ДіЮ" з виставою "Контактна лінія".Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.Безповоротна добровільна фінансова допомога – безоплатна передача Благодійником коштів, що не підлягають поверненню, у власність Організації для досягнення певних цілей, передбачених Статутом, а також програмами Організації, відповідно до Статуту Організації та цього Договору.Благодійник – юридична або дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька переказів безповоротної добровільної фінансової допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Організації. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

2.3. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

3. Акцепт Оферти

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.3.2. Оферта може бути акцептована Благодійником шляхом перерахування ним грошових коштів (пожертви) на користь Організації за допомогою апаратно-програмного комплексу «LiqPay». Платіжна сторінка розташована на сайті https://www.liqpay.ua/.3.3. Вчинення Благодійником дій, передбачених п. 3.2 Договору, вважається акцептом Оферти.3.4. Датою акцепту Оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від Благодійника на рахунок Організації.3.5. Благодійник та Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Організація має право:

– отримувати безповоротну добровільну фінансову допомогу і використовувати її відповідно до предметів та умов цього Договору;

– без погодження з Благодійником міняти напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;

– без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов'язана:

– надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання безповоротної добровільної фінансової допомоги;

– у разі використання безповоротної добровільної фінансової допомоги всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

4.3. Права Благодійника:

– без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Організації безповоротну добровільну фінансову допомогу протягом всього строку дії цього Договору;

– здійснювати контроль за цільовим використанням безповоротної добровільної фінансової допомоги.5. Строк збирання коштів

5.1. Публічне збирання коштів триває до моменту реалізації гастрольного туру до Нью-Йорка соціального проєкту від ГО "Я-ДіЮ" з виставою "Контактна лінія" або до припинення діяльності Організацією (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://i-dolab.com.

6. Інші умови Договору

6.1. Благодійник не в праві вимагати розірвання Договору, за винятком випадків, передбачених законодавством.6.2. Здійснюючи дії, передбачені цим Договором, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цього Договору, усвідомлює значення своїх дій, має повне право на їх вчинення і повністю погоджується з умовами цього Договору.6.3. Благодійник підтверджує, що на момент акцепту оферти він є дієздатною особою, діє від свого імені, за свій рахунок і в своїх інтересах.6.4. Організація, діючи як громадська організація, сплачує всі податки і збори, передбачені чинним законодавством України у зв'язку з виконанням Договору.7. Реквізити ОрганізаціїНайменування отримувача: ГО Я-ДIЮ

Код отримувача: 42837095

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA673052990000026008016205292

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"